TARTUMAATERVIS = TERVISE JA  TURVALISUSE = HEAOLU ARENDAMINE TARTUMAAL

Eesti English Русский
Menüü
 Uudised (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
Otsi

Laste ja noorte tervis


Ära peida end probleemide eest, lahenda need!  


Eesti kooliõpilaste tervisekäitumine 2005/2006. õppeaasta uuringu raport


Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring 2005/2006 õppeaasta. Tabelid  


Enne ja pärast võrgustikutööd. Abimaterjal laste ja peretöö praktikutele


Ilusaid unenägusid!


Julgustage oma last olema aktiivne!


Kooliõpilaste toitumine Virumaa ja Tartumaa koolides 2007. aastal  


Lapse rühi kujundamine  


Laste ja noorte toidusoovitused  


Laste ja noorukite tervise ja tasakaalustatud arengu suunas. Lapsed ja täiskasvanud tegutsevad koos ühise eesmärgi nimel. Metoodiline käsiraamat


Laste ja noorukite terviseprogramm aastani 2005


 

Lastekaitsetöö kohalikus omavalitsuses. Käsiraamat


Menüüd ja retseptid lastele. Juhendmaterjal toitlustajatele (I osa)


Menüüd ja retseptid lastele. Juhendmaterjal toitlustajatele (II osa)  


Minu lõunasöök


Mis on uimastid ja kuidas need meie elu mõjutavad? Nõuandeid lapsevanematele  

Mõtle mida valid... (karastusjook)


Mõtle mida valid... (krõpsud)  


Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja kasvatustööst  


Nautige aega pere, mitte televiisori või arvuti seltsis!  


Ole aktiivne ja joo värskendavat vett!  


Ole aktiivne koos lapsega  


Ole toeks lapse enesehinnangu kujundamisel


Õppimine on töö- aita last!  


Pakkuge oma lapsele värskendavat vett!  


Psühhosotsiaalse keskkonna juhendmaterjal koolieelsetele lasteasutustele  Juhendmaterjal on abiks koolieelsete lasteasutuste personalile ja/või tervisemeeskonnale tervisealase sisehindamise läbiviimisel, mis moodustab ühe osa koolieelse lasteasutuse arendustegevusest ja strateegilise juhtimise protsessist. Tervisealase sisehindamise kaudu selgitatakse välja tugevused ja parandamist vajavad valdkonnad erinevates tervisega seotud valdkondades ning hindamistulemustest lähtudes koostatakse või
viiakse sisse muudatused asutuste arengu- ja tegevuskavadesse.Puu- ja aedviljad muudavad elu värviliseks, naudi neid pereringis!  


Puu- ja köögiviljad on maitsvad! 


Seksuaalkasvatus (II ja III kooliaste)  


Sotsiaalsete toimetulekuoskuste õpetus. Õpetajaraamat I kooliastmele (1. - 5. klassile lihtsustatud õppekava järgi)  


Suitsuprii klass 2006/2007  "Suitsuprii klass" 2006/2007 a võistluse plakat  


Suitsuprii klass 2008/2009  "Suitsuprii klass" 2008/2009 a võistluse plakat 

   
kkj
Suitsuprii klass 2009/2010  "Suitsuprii klass" 2009/2010 võistluse plakat


Suitsuprii klass 2010/2011 Suitsuprii klass 2010/2011 võistluse plakat  Tagage oma lapsele piisavalt pikk uni!  


Tahad rallida?  


Tahad rokkida? 


Terve noor - terve tulevik!  


Tervis ja terviseteadlikkus läbi toitumis- ja liikumismängude  Juhendmaterjali on koondatud paremik tervislikku toitumist edendavatest mängudest, mis laekusid 2006. aastal Tervise Arengu Instituudi poolt algatatud samanimelisele ideekonkursile. Juhend on koostatud eelkõige koolieelsete lasteasutuste personalile (rühma-, liikumis-, muusikaõpetajad, tervishoiutöötajad jt), kes on seotud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimisega asutuses ning oma igapäevase tegevuse kaudu saavad kujundada laste tervislikke toitumisharjumusi läbi mängu ja kehalise aktiivsuse edendamise. 


Tervisedendus koolis. Juhendmaterjal tervisenõukogudele  


Tervisedendus koolis. Tervikliku koolitervise programmi rakendamine koolikeskkonnas  


Tervisedendus lasteaias Käsiraamat on suunatud lasteasutuse personalile, eesmärgiga aidata leida uusi ideid, otsida mõttekaaslasi ja teha midagi uudset laste arengu ja tervise heaks. Käesolevas käsiraamatus on käsitletud kõike lasteaias toimuvat sellest aspektist, kuidas ta mõjub tervisele. Loodame, et sellest on kasu tervisedenduse põhimõtete kõige laiaulatuslikuma käsitlemise mõistmiseks ja Tervist Edendava Lasteaia olemuse paremaks arusaamiseks. 


Tervislik toidupüramiid Lastele suunatud toidupüramiid Tervist edendava kooli arendamine. Juhendmaterjal   
 

Toidu ja toitumise teemakäsitluse analüüs I ja II kooliastme õppematerjalide põhjal  


Toitumis- ja toidusoovitused noortele 


Vaimse tervise probleemide märkamine ja ennetamine koolis  


Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses. Juhendmaterjal Juhendmaterjal on aluseks koolieelsete lasteasutuste personalile lasteasutuse keskkonna ning õppe-ja kasvatustööga seotud riskiallikate ja ohtude väljaselgitamisel, analüüsimisel, riskitasemete kindlakstegemisel ning tõenduspõhiste tegevuste kavandamisel vigastuste ennetamiseks  Viie vilja vikerkaar 


 PDF formaadis materjale saab alla laadida Terviseinfo koduleheküljelt www.terviseinfo.ee
 


Tartumaa Tervisetuba • Tartumaa Omavalitsuste Liit • Pepleri 6 • 51003 Tartu • E-R 8-16  • lea.saul@tartumaa.ee

Self guided audio tour app image